Glyngøre - Børn og unge

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Glyngøre Borger og Erhvervsforening
(Opdaterede efter godkendte rettelser på generalforsamlingen i februar 2014)

 • 1 Hjemsted
  Foreningens hjemsted er Glyngøre i Skive Kommune.
 • 2 Foreningens formål
  Foreningens formål er upolitisk
 1. at arbejde for Glyngøres udvikling som et godt sted at besøge, leve, arbejde og drive virksomhed
 2. at støtte offentlige og fælles aktiviteter, der fremmer borgernes trivsel og byens vækst
 3. i øvrigt at varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder.

Foreningen kan i forbindelse med at opfylde sit formål foretage investeringer i fast ejendom, foretage kapitalindskud i helt eller delvist ejede kapitalselskaber samt foretage gaveindbetalinger, eksempelvis i forbindelse med oprettelse af fonde.

 • 3 Optagelse i foreningen
  Som medlem af foreningen kan optages:
 1. enhver person over 18 år, der måtte ønske det.
 2. firmaer, som driver virksomhed inden for handel, håndværk, industri, servicevirksomhed og liberale erhverv eller lignende.
 3. Selvejende institutioner, foreninger eller lignende, som har adresse i Glyngøre eller opland, som bestyrelsen ved enstemmig beslutning finder anledning til at optage.

Betingelse for at være medlem for de under punkt 2 nævnte firmaer er desuden, at firmaet har forretningsadresse i Glyngøre eller opland, hvad enten der er tale om hovedadresse eller afdelingsadresse. Bestyrelsen kan ved enstemmighed optage et medlem til trods for, at forudsætningerne ikke er til stede. Som opland til Glyngøre betragtes Sundhøj, Pinen, Vile, Kybehuse samt Sæby/Grynderup.

 • 4 Kontingent
  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der fastsættes et kontingent for personlige medlemskaber, dog betaler pensionister kun halv pris. Der betales særskilt kontingent for erhvervsmedlemskaber.
  Evt. kontingent opkræves i begyndelsen af hvert regnskabsår.
 • 5 Medlemsrettens ophør
  Medlemsretten ophører:
 1. Ved udmeldelse, som skal ske skriftligt til formanden med mindst 14 dages varsel til udtræden den 1. januar.
 2. Når et medlem efter bestyrelsens skøn ikke længere opfylder de i paragraf 3 angive betingelser for at være medlem. Spørgsmålet kan forelægges til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Til at forkaste bestyrelsens beslutning kræves, at over halvdelen af de mødte stemmeberettigede ved skriftlig afstemning stemmer for det.
 3. Ved dødsfald.
 4. Når et firma lukker.
 5. Ved kontingentrestance. Har et medlem pådraget sig 1 års kontingentrestance, udelukkes medlemmet af foreningen og kan ikke på ny optages som medlem, før restancen er betalt. Bestyrelsen kan,når særlige forhold talerfor det, fritage et medlem for at betale kontingent, dog ikke for længere tidsrum end 1 år ad gangen.
 6. Ved eksklusion. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige om det. Hvis medlemmet finder eksklusionen uberettiget, kan spørgsmålet forelægges til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Til at forkaste bestyrelsens beslutning kræves, at over halvdelen af de mødte stemmeberettigede ved skriftlig afstemning stemmer for det.
 • 6 Æresmedlemmer
  Optagelse som æresmedlem kan vedtages på enhver generalforsamling, når punktet er opført på den offentliggjorte dagsorden.
  Æresmedlemmer er kontingentfrie og har fuld medlemsret.
 • 7 Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, medmindre andet er bestemt ved lov eller vedtægter.
  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.
  Alle medlemmer, har lige og almindelig stemmeret uanset medlemskabets karakter, dog først 14 dage efter indmeldelse.
  Stemmeret kan ikke udøves ved afgivelse af fuldmagt.Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Evt.

Samtlige ordinære generalforsamlinger indvarsles af bestyrelsen ved annoncering i et lokalt dækkende blad og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden meddeles samtidigt.

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt, eller når 1/4 af samtlige medlemmer indgiver skriftlig begæring til formanden med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
  Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt under § 7, dog blot med 7 dages varsel. Indkaldelse skal finde sted senest 14 dage efter begæringen.
 • 9 Indkomne forslag
  Ethvert medlem har ret til at fremsætte emner til drøftelse på foreningens generalforsamlinger. Dog skal emnet være formanden i hænde i så god tid, at formanden har mulighed for at sætte emnet på dagsordenen. Et emne, som ikke er sat på dagsordenen, kan ikke behandles.Generalforsamlingens beslutninger tages til referat, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet er fuldgyldigt bevis for det passerede.
 • 10 Bestyrelsen
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen kan vedtage at lade en repræsentant for særlige grupper deltage i bestyrelsesmøderne som tilforordnet, når en enig bestyrelse finder det hensigtsmæssigt.Bestyrelsen er ulønnet, men får sine udlæg for foreningen godtgjort efter regning.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, såfremt bestyrelsen vælger at lade et bestyrelsesmedlem være kasserer.
  Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Formanden har foreningens daglige ledelse. Formanden leder alle møder. Formandens adresse er foreningens adresse.
  Valgbare til bestyrelsen er medlemmer og for erhvervsdrivende medlemmer disses indehavere, direktører og ansatte, når disse er indstillet af deres arbejdsgivere eller direktører.
 • 11 Underudvalg
  Bestyrelsen kan oprette underudvalg til varetagelse af konkrete opgaver i foreningen. Medlemmerne udpeges af foreningens bestyrelse. Et af foreningens bestyrelsesmedlemmer tilknyttes hvert udvalg.
  De pågældende udvalg fastlægger selv deres forretningsorden.
 • 12 Tegningsregel
  Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem.
  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
 • 13 Kassereren
  Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og modtager alle beløb, som indgår i foreningen. Kassereren betaler alle regninger, når formanden har anvist dem til betaling.
  Kassereren er pligtig til at fremlægge regnskab ved ethvert bestyrelsesmøde. I øvrigt er kassereren sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for alt, hvad foreningen måtte betro vedkommende.
  Kassereren skal levere regnskabet i afsluttet stand med bilag til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
  Der må vælges kasserer uden for bestyrelsen. Kasserererhvervet kan fordeles på to personer.
 • 14 Regnskab og revision
  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  Ved hvert års ordinære generalforsamling vælges to ulønnede revisorer, der senest 4 dage før den ordinære generalforsamling skal revidere regnskabet.
 • 15 Ændringer af vedtægterne
  Vedtægtsændringer kan kun foretages på de ordinære generalforsamlinger efter bekendtgørelse, jfr. §7. Til vedtægtsændringer kræves 3/4 af de mødte medlemmers stemmer. Ændring af § 16 kan dog kun gennemføres som anført i §16.
 • 16 Foreningens opløsning
  Foreningens opløsning kan kun ske, når dette vedtages på en generalforsamling med stemmer fra 5/6 af de mødte medlemmer. Såfremt der ikke på generalforsamlingen er mødt 5/6 af foreningens medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling inden en måned efter første generalforsamling. Denne generalforsamling kan endeligt vedtage opløsningen med 5/6 af mødte medlemmers stemmer.

Vedtages opløsningen, bestemmer den endeligt opløsende generalforsamling over anvendelsen af foreningens midler. Disse skal dog anvendes til gavn for Glyngøre og opland.